Logo
Statut przedszkola w Kraków - Płaszów

STATUT PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO "MOJE PRZEDSZKOLE ABC"

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572 z późn. zmianami oraz aktów wykonawczych tej ustawy)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. 61 poz.624)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz. U. 35 poz.222)

4. Konwencja o prawach dziecka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Prywatne Moje Przedszkole ABC

2. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

3. Siedzibą przedszkola jest Kraków ul. Myśliwska 76

4. Przedszkole używa pieczęci: Przedszkole Prywatne Moje Przedszkole ABC, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 76, Regon 120724506, NIP 679-297-92-08

5. Organem prowadzącym przedszkole są: Maria Pocztowska zam. 31-868 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 13/141, Urszula Brach zam. 31-623 Kraków, os. Piastów 3/63, prowadzące działalność gospodarczą.

6. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych pod numerem: 43200-43

7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Podstawowe cele działalności przedszkola:

1) Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i kulturowej.

3) Zapewnienie wszechstronnego rozwoju.

4) Umożliwienie wychowankom poznawania siebie i najbliższego otoczenia.

5) Przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych.

6) Nabywanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie, obserwowanie, słuchanie i przeżywanie.

7) Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

§ 3

1. Do podstawowych zadań przedszkola należy:

1) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i koncepcji pedagogicznych.

2) Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.

3) Kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi świata, świata i wobec życia.

4) Sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb.

5) Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły.

6) Przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

7) Wyrównywanie szans u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Rozdział III

§ 4

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

2. W czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 wychowanków (zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN).

3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2) Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni, pomóc mu rozebrać się i wprowadzić dziecko do sali zajęć i oddać pod opiekę nauczyciela.

3) Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Rozdział IV

Organy przedszkola

§ 5

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola

2) Organ prowadzący

§ 6

1. Dyrektor Przedszkola

1. jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych

2. kieruje działalnością placówki

3. sprawuje nadzór pedagogiczny

4. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego

5. tworzy właściwą atmosferę pracy

6. zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP

7. zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola

8. organizuje współpracę z rodzicami i środowiskiem.

2. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje o sprawach:

1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom

3. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością Przedszkola.

4. Do zadań Organu Prowadzącego należy:

? Koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu>

? Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola.

§ 7

W Prywatnym przedszkolu Moje Przedszkole ABC nie działa Rada pedagogiczna.

Rozdział V

Organizacja placówki

§ 8

1. Prywatne przedszkole Moje Przedszkole ABC prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5-6 roku życia.

2. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekraczać 25

§ 9

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową.

2. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem wielopoziomowości.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, j. obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :

1) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut

5. Przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencję ich na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

6. Zajęcia dodatkowe odnotowuje się w dzienniku zajęć.

7. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

1) przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny

2) rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku

3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora - w zakresie dotyczącym prowadzących badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

§ 10

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez organ prowadzący do 15 września na okres jednego roku szkolnego.

2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności :

1) liczbę oddziałów

2) liczbę pracowników przedszkola, ich kwalifikacje i stopień awansu

3) czas pracy przedszkola

4) maksymalną liczbę dzieci w przedszkolu

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia dostosowany do założeń programowych.

4. Ramowy rozkład dnia określa w szczególności:

1) czas spożywania posiłków

2) czas organizacji zajęć dydaktycznych

3) zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

4) zajęcia wyrównawcze w małych zespołach

5) pracę indywidualną z dziećmi

6) zabawy dowolne, gry, zajęcia gospodarczo-porządkowe

5. Na jego podstawie nauczyciel określa dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych z Organem Prowadzącym.

Przedszkole pracuje od godz. 7 do 17:00

Godziny pracy Przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

7. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:

1) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne, naukę języka obcego oraz inne zaproponowane przez rodziców i przez nich finansowane.

2)Zasady odpłatności za pobyt dziecka określa organ prowadzący przedszkole.

3) Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

§ 11

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Liczba poszczególnych pracowników dostosowana będzie do ilości dzieci objętych opieką.

2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Każdy nauczyciel ma pod opieką ściśle określoną liczbę dzieci, co określone jest przez szczegółową organizację pracy opracowaną przez dyrekcję przedszkola.

4. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele mający wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczycielowi może pomagać tzw. asystent (pomoc wychowawcy).

Zadania nauczycieli

§ 12

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

2. Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania

3) jakość prowadzonej pracy dydaktyczno - wychowawczej

4) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną i zdrowotną<

/p>

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną (tematyka zajęć, informacje o dzieciach)

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy zwierzchników i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci

3) włączenia Rodziców w działalność Przedszkola

§ 13

Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt osobowych.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki Rodziców

§ 14

1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań realizowanych przez przedszkole.

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola,

2. Obowiązki Rodziców:

1) aktywna współpraca z nauczycielami - stosowanie się do zaleceń i wymiana informacji na temat dziecka,

2) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci,

3) regularne uiszczanie opłat za Przedszkole - zgodnie z umową o wpis dziecka do Przedszkola.

Rozdział VIII

Wychowankowie Przedszkola

§ 15

1) Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat

2) Nabór kandydatów odbywa się cały rok .

3) W czasie trwania roku szkolnego przyjmowane są dzieci w przypadku wolnych miejsc.

4) W marcu rozpoczynają się wizyty kandydatów w celu zapoznania się z przedszkolem, grupą, a rodzice mają możliwość poznania programu przedszkola ( w miarę możliwości zaleca się kilka wizyt w przedszkolu).

5) Niezbędna jest akceptacja programu dydaktyczno- wychowawczego przez rodziców dziecka i ich współpraca z nauczycielami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

6) W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu otrzymuje rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

7) Przyjmowane są dzieci, które:

a. umieją zgłaszać potrzeby fizjologiczne,

b. osiągnęły taki poziom dojrzałości społecznej, który pozwala im nawiązywać kontakty z dziećmi i dorosłymi ( nie mogą przejawiać zachowań agresywnych - niebezpiecznych dla innych dzieci),

c. rozumieją polecenia dorosłych i reagują na nie.

8) Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci.

9) Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice podpisują umowę o wpis na bieżący rok szkolny i wpłacają wpisowe.

10. Dziecko może zostać skreślone z listy w przypadku zagrażania zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci lub w przypadku zalegania przez Rodziców z wpłatą czesnego.

Prawa dziecka

§ 16

1. Dzieci mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym

.

2. Obowiązki dziecka:

1) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych

2) uczenie się przestrzegania reguł współżycia w grupie

3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

Rozdział IX

Gospodarka finansowa

§ 17

1. Działalność Przedszkola finansowana jest z opłat czesnego oraz dotacji od Gminy Kraków. Wysokość czesnego reguluje umowa o wpis zawierana przez Rodziców z dyrektorem Przedszkola.

2. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice we wrześniu, na początku roku szkolnego.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 18

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

© 2008 Moje Przedszkole ABC |